Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η ικανότητα των εκπαιδευόμενων να αξιοποιούν τις γνώσεις τους σε οργάνωση, διοίκηση και ψηφιακές τεχνολογίες στο Δημόσιο τομέα, ώστε να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στόχος του ΠΜΣ είναι οι απόφοιτοι:

  1. να κατανοούν πώς να συνδυάζουν γνώσεις της διοικητικής, οικονομικής και πληροφορικής επιστήμης και να αξιολογούν κριτικά την εφαρμογή τους στην πράξη, επιλύοντας προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεσματικά.
  2. να μπορούν να επιδεικνύουν ηγετικές, διοικητικές και επιχειρησιακές ικανότητες, ώστε να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη Δημόσια Διοίκηση του μέλλοντος.
  3. να μπορούν να επιδεικνύουν καινοτομική και επιχειρηματική στάση ως προς την αναγνώριση ευκαιριών και να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις της Δημόσιας Διοίκησης.