Διαδικασία επιλογής

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα πέντε κριτήρια:

1. Βαθμολογία Πτυχίου – Συντελεστής Στάθμισης 50%
– Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική (ΣΧΟΛΕΣ 5ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) : ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 1
– Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες (ΣΧΟΛΕΣ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,9
– Επιστήμες Υγείας και Ζωής (ΣΧΟΛΕΣ 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,8
– Λοιπές Επιστήμες: ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,6
– Δεύτερος τίτλος σπουδών: 0,5
– Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2


2. Βαθμολογία σχετικής εργασιακής εμπειρίας  – Συντελεστής Στάθμισης 15%
– Σχετική εργασιακή εμπειρία μέχρι 5 χρόνια: 5
– Σχετική εργασιακή εμπειρία μέχρι 15 χρόνια: 7
– Σχετική εργασιακή εμπειρία πάνω από 15 χρόνια: 10

3. Βαθμολογία Συστατικών Επιστολών – Συντελεστής Στάθμισης 5%

4. Βαθμολογία Αγγλικών – Συντελεστής Στάθμισης 5%
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 5
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 7
ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: 10

5. Βαθμολογία Συνέντευξης – Συντελεστής Στάθμισης 25%
Η επιτροπή αξιολογεί:
α) Την αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές  ικανότητες.
β) Τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας.
γ) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του  Προγράμματος.
δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
Η επιτροπή βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με άριστα το 10 (ξεκινώντας πάντα  από τη μονάδα).

Διαδικασία επιλογής

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα  Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Ειδικότερα:
1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο  όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2. Απορρίπτει τους υποψηφίους των οποίων ο φάκελος των  δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης.
3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.
4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.
5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των  επιτυχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και  αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι.