Διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης, ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας  μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) εξάμηνο.