Τέλη φοίτησης

Το πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτείται  με  δίδακτρα που ορίζονται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) ευρώ ανά συμμετέχοντα.