Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τελειόφοιτοι των παραπάνω κατηγοριών Α.Ε.Ι. μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εφόσον η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΠΜΣ.